Hallituksen blogi

Yhdistyksen säännöt

SUOMEN FERTILITEETTIYHDISTYS RY

 SÄÄNNÖT

 

1 §

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Fertiliteettiyhdistys ry / Finlands Fertilitetssällskap rf (epävirallinen englanninkielinen nimi Finnish Fertility Society). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

 

2 §

 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 

toimia yhdyssiteenä henkilöille, jotka toimivat lisääntymisbiologian, lisääntymislääketieteen ja hedelmöityshoitojen alalla

edistää kyseisen alan yhteistoimintaa

toimia alan koulutuksen ja opetuksen edistämiseksi

edistää alalla toimivien ammatillista erikoistumista siten, että alalle voidaan luoda ja ylläpitää jatko- ja täydennyskoulutusta

mahdollisuuksien mukaan myöntää koulutukseen liittyviä apurahoja, jäsenilleen vain poikkeustapauksissa

hoitaa alan kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä

toimia keskustelufoorumina ja ottaa kantaa alan ajankohtaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin

 

Yhdistyksen toimintatavat:

 

Yhdistys järjestää kerran vuodessa vuosikokouksen yhteydessä koulutuksen, jossa käsitellään alan ajankohtaisia asioita

Yhdistys voi järjestää muitakin koulutuksia

Yhdistyksen hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa käsittelemään yhdistyksen asioita

Yhdistyksen hallitus organisoi yhteydenpitoa jäsenten ja muiden alalla toimivien välillä

Yhdistyksen hallitus muodostaa tarvittaessa yhdistyksen mielipiteen ajankohtaisissa asioissa

Jäsenistö voi yhdistyksen hallituksen esityksestä muodostaa alaryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen tavoitteita edistäviä asioita

 

3 §

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa yhdistyksen tavoitteista kiinnostunut oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka työskentelee itse säännöllisesti hedelmöityshoitojen tai alaan liittyvän tutkimuksen parissa. Jäsenyyttä haettaessa hakijalta edellytetään vähintään yhden yhdistyksen jäsenen suositusta ennen jäsenanomuksen hyväksymistä. Lisäksi yhdistykseen voidaan hakemuksesta ottaa kannatusjäseniä hallituksen päätöksellä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys voi kutsua myös kunniajäseniä. Kunniajäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ¾ enemmistöllä annettujen äänien määrästä.

 

4 §

 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on kirjallisesta kehotuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä tilikautena. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

 

5 §

 

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosijäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

 

6 §

 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittava hallitus. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan itse varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, koulutusvastaavan ja tiedotussihteerin. Hallituksessa on vähintään kahdeksan ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan ammattiryhmittäin niin, että laboratorioissa työskenteleviä korkeakoulutettuja henkilöitä valitaan kaksi, laboratoriossa työskenteleviä ammatillisen koulutuksen saaneita kaksi, lääkäreitä kaksi ja hoitohenkilökuntaan kuuluvia kaksi. Lisäksi yksi paikka on varattuna muille alan ammattiryhmille. Laajennetun yhdistyksen ensimmäisenä toimintakautena hallituksen puheenjohtajaksi valitaan laboratoriossa työskentelevä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

 

7 §

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

8 §

 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen on kokoonnuttava myös vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

9 §

 

Hallituksen tehtävänä on:

 

pitää jäsenluetteloa

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

valmistella yhdistyksen kokouksille tehtävät esitykset

esittää vuosikokouksessa toimintakertomus ja tilinpäätös

esittää vuosikokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelmat seuraavaksi toimintavuodeksi

toimia aktiivisesti yhdistyksen tarkoitusta edellyttävällä tavalla

 

10 §

 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on yksi kalenterivuosi. Tilintarkastajat valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi. Tilintarkastajien tulee tarkastaa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta edellisen tilikauden tilit ja hallinto ja antaa niistä kirjallinen lausunto.

 

11 §

 

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen vuosikokoukseen viimeistään toukokuussa. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai telekopiona viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

Vuosikokouksessa

 

esitetään hallituksen laatima kertomus edelliseltä toimintakaudelta ja tilinpäätös edelliseltä

tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus

vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi

vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavaksi tilikaudeksi

määrätään jäsenmaksun suuruus

valitaan yhdistyksen hallitus, sen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet joka toinen vuosi

valitaan kahden vuoden välein seuraavan kauden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

 

12 §

 

Yhdistyksen jäsenen varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluama asia on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

 

13 §

 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarpeelliseksi katsomassaan asiassa. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamalla vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti, sähköpostilla tai telekopiona yhdistyksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

14 §

 

Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi voidaan esittää ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus voidaan hyväksyä samassa kokouksessa, mikäli päätös on yksimielinen. Muussa tapauksessa se on hyväksyttävä seuraavassa vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

 

15 §

 

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen koulutustoimintaan yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.